دوره آموزشی مناسب خود را پیدا کنید
یادگیری زبان انگلیسی هیچ وقت تا این حد آسان نبوده است

OPD - Everyday Language Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 21 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - People Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 9 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Housing Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 15 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Food Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 14 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Clothing Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 12 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Health Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 13 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Community Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 16 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Transportation Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 10 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Work Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 20 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Areas of Study Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 13 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Plants and Animals Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 9 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
OPD - Recreation Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 15 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره اول Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره دوم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره سوم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره چهارم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره پنجم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره ششم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
504 - دوره هفتم Vocabulary

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
مهارت شنیداری - پایه Listening

 • 20% پورسانت
 • 24 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
مکالمه زبان انگلیسی Speaking

 • 20% پورسانت
 • 40 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه
Prospect 3 School

 • 20% پورسانت
 • 6 درس
 • آزمون آنلاین
 • 1000 تومان جایزه